Miskolci Gráciák Egyesülete

Akik napfényt hoznak mások életébe,
maguk sem bújhatnak el a sugarak elől. (J.M.Barrie)

Tehetséggondozó pályázat 2019-2020 tanév sajtótájékoztató - 2019-05-27

A Miskolci Gráciák Egyesület ismét tehetséggondozó pályázatot hirdet, a 2019/20-as tanévben is pályázhatnak náluk támogatásra szociálisan rászoruló, tanulni vágyó, tehetséges fiatalok. A Miskolci Gráciák Egyesület 2015 tavaszán indította el tehetséggondozó tevékenységét. Ennek keretében szociálisan rászoruló, tanulni vágyó, tehetséges fiatalok számára nyújtanak pénzbeli támogatást, adomány formájában.

 

Részletes, összefoglaló tájékoztatás a  „Miskolci Gráciák Egyesület tehetséggondozó adomány” pályázatáról (2019/2020-as tanévre).

 

 

A Miskolci Gráciák Egyesület tehetséggondozó tevékenységet indított 2015 tavaszán.  Ennek keretében szociálisan rászoruló, tanulni vágyó, tehetséges fiatalok számára, adomány formájában nyújt pénzbeli támogatást. Jelenleg az adott tanévhez kötődő pályázatot negyedik alkalommal hirdeti meg. Az összeget a sikerrel pályázóknak  a 2019/20-as tanév 10 hónapjában folyósítja bankszámlára történő utalással. Az éves meghirdetéseket május hónapban teszi közzé (honlapján, sajtótájékoztató  valamint a megyei és városi sajtó és média segítségével). A nyertes pályázók száma kategóriánként 2 - 2. Az egyesület fenntartja azt a jogot, hogy anyagi lehetőségeinek birtokában a jutalmazottak/nyertesek számát emeli.

 

A pályázatot két életkori kategóriában hirdetik meg:

 

 1. Kategória:  2 ifjú részére. Alapfeltételek:  alap/középfokú képzésben részvétel, életkor: 10 -19 év között , állandó lakhely: Borsod-A.-Z.-megye. A tanulmányok végzésére miskolci képzőhelyen kerül sor. Továbbá pár mondatos szülői levelet kérünk, mely indokolja vagy kéri a Gráciák támogatását .  Az összeg: 15 000 forint / hónap 10 alkalommal. 

 

 1. Kategória: 2 ifjú.  Alapfeltételek: Az első diplomáját szerző,  18-26 éves, a Miskolci Egyetemen, vagy társintézményeiben tanuló Borsod-Abaúj- Zemplén megyei lakos. Az összeg 30 000 forint / hónap 10 alkalommal.

 

 

A pályázat benyújtási határideje, elbírálása, szerződéskötés:

 

A pályázatot írásban az alábbi címen nyújtható be  ajánlott küldemény formájában: „Miskolci Gráciák Egyesület 3525 Miskolc Mátyás király 13,  4.em. 2. ajtó,  A saját email/vagy postai értesítési cím és telefonszám megadását kérjük. Felmerülő kérdések esetén az alábbi e.mail címen kaphatnak az érdeklődők választ: miskolcigraciak@gmail.com

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019 augusztus 20. 

 

A sikerrel pályázó értesítésének határideje: 2019 szeptember 20. Minden pályázó az elért eredményről írásban kap értesítést.

 

A pályázatok elbírálását 4 tagú csoport végzi állandó objektív pontrendszer szerint: tanulmányi átlag, az életrajzok, támogató írások, valamint a motivációs levelek. A Gráciák elnöke és alapító tagjai szeptemberi ülésük során hagyják jóvá a bíráló bizottság döntését.

 

Szerződéskötés: Az írásban értesített nyertesek ezt követően egy szerződést írnak alá, mely tartalmazza a Gráciák kötelezettsége mellett a pályázók beszámolási kötelezettségét. Írásban dokumentálják a kapott támogatás pályázati kiírásban szerepelt célokra történő felhasználását (lásd a mellékleteket). A nyertesek a támogatás ideje alatt szükség esetén, illetve az első és a második félév végén minden esetben felveszik a kapcsolatot a mentorukkal és eredményeikről beszámolnak.

 

 

 

Mellékletek:

I. A. Kötelezettségek, B.Pályázati feltételek, C. Az értékelés szempontjai

II. Segítség a pályázat benyújtásához (Az összesítőlap az eredeti dokumentumokat nem pótolja).

 

Melléklet:

 

A: Kötelezettségek

 

I. A pályázat nyertesének kötelezettsége

 • a pályázat elnyerése esetén a félévi, majd az év végi bizonyítvány kiosztását követően a szülő vagy a pályázó személyesen kezdeményezi az egyesület kapcsolattartójánál (mentor) az írásban rögzített teljesítmény bemutatását, és annak másolatát átadja;
 • pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy az átutalt összeg kézhezvételét havonta jelzi e.mailben a kapcsolat tartónak, az összeget a pályázatában megjelölt cél megvalósítására fordítja, és annak felhasználásáról szóló részletes, fél  évente készítendő írásos beszámolóját  postai úton is eljuttatja, vagy személyesen adja át az egyesület képviselőjének(mentor) egyeztetett időpontban .
 • pályázó vállalja, hogy minimálisan 4-es tanulmányi átlagot teljesít a támogatás folyósításának idején.
 • tudomásul veszi, hogy amennyiben a vállalt kötelezettségeket nem teljesíti, a támogatás azonnali hatállyal megszűnik és az addig átutalt összeg 20%-a visszafizetésre kerül, mérlegelést követően.
 • II. Az Egyesület kötelezettsége
 • a sikeres pályázat esetén az azt elnyerő pályázóval megállapodást köt, mely szerint:
 • pályázót 2019. szeptembertől 2020. júniusig tehetséggondozó adományban részesíti
 • a tehetséggondozó ösztöndíj jellegű adományt a tárgyhó 15. napjáig a pályázónak kiutalja
 • a kiutalt összegekről nyilvántartást vezet oly módon, hogy azt a pályázó bármikor megtekinthesse
 •  a pályázóval a Gráciák közül személyes mentor (kapcsolattartó) tart kapcsolatot e.mail/telefon segítségével  legalább havonta egyszer
 •  az Egyesület a tehetséggondozó ösztöndíj jellegű adomány keretösszegét egyéb célokra nem használhatja.

 

B.Pályázati feltételek: 

 

I. Kategória:

1.Borsod-Abaúj-Zemplén megyei lakos, aki Miskolc város oktatási intézményben tanul. 2. A pályázó életkora : 10-19 év között lehet. 3. A család/háztartás egy főre jutó havi jövedelme minimálbér vagy annál kevesebb, az erről szóló igazolások csatolása szükséges. 4. Iskolai előmenetel igazolása (osztályfőnök ajánlása, jellemzése és az utolsó bizonyítvány másolata, mely minimálisan 4-es átlagú lehet). 5. Extra követelmény: kimagasló képesség - például nyelv, zene, sport, számítástechnika, kézügyesség stb. területén - a tanító/mester ajánlólevelével és /vagy egyéb dokumentummal (pl. versenyeken elért eredményekről szóló oklevelek) igazolt módon.

 

II.Kategória:.

1.Borsod-Abaúj-Zemplén megyei lakos, aki Miskolci felsőfokú intézményben vagy annak tagintézményében tanul az első diploma megszerzése érdekében. 2. A pályázó életkora 18 - 26 év között lehet. 3.        A család/háztartás egy főre jutó havi jövedelme minimálbér vagy annál kevesebb, az erről szóló igazolások csatolása szükséges. 4.   Az adott oktatási intézménynél releváns ponthatárt meghaladó teljesítményt követő felvétel igazolása. 5. Legalább 1 komplex, középfokú nyelvvizsga megléte. 6. Bemutatkozó levél: tanulmányok, családi körülmények, érdeklődési körök stb. (1.fent). 7. Motivációs levél a választott hivatással/szakmával kapcsolatban: „Hogy látom magam 10 év múlva?” 8. Extra pontok az értékelés során: igazolt különleges képesség/tehetség, mely az általános műveltséggel, humánus érzékkel vagy alkotó készséggel kapcsolatos -  pl.: írói véna, festés, zenélés, sport, szobrászat, fotózás, önkéntesség stb. 

 

C. Az értékelés szempontjai

 

 

I. Kategória

10-19 éves korcsoportba tartozik. 50 pont szerezhető az előírt kritériumok teljesítésével.

Plusz pontot ér:

10 - a családi jövedelem 1 főre eső része a minimál bér alatt van min. 10%-al

10 - 4,5-es előzetes tanulmányi átlag, további 10 pont 5,0 bizonyítvány esetén

10 - a jelzett képességek mester általi igazolása esetén, további 10 pont helyezés (1,2,3,) igazolása során

Összes (max.) pont 50 +10 + 2x10 + 5x10 (zene, sport, kézművesség, számítástechnika, egyéb)  = 130 pont

 

 

 

2. Kategória

18-26 éves korcsoportba tartozik. 50 pont az alapvető kritériumok teljesítése esetén

Plusz pontot ér:

10 - a családi jövedelem 1 főre eső része a minimál bér alatt van min. 10%-al

10 - ponthatár feletti teljesítés 2,5%-al, további 10 pont  5% -os vagy e feletti pontszám elérése

20 - 2. nyelvvizsga

05 - bemutatkozó levél kimagasló

05 - motivációs levél különleges

10 - humán és egyéb képességek dokumentálása  (Írás, festés, kézművesség, zene, sport , egyéb) max.  3 x10 pont szerezhető

Összes (max.) pont:  50 + 10 + 2x10 + 20 + 5 +5  3x10 = 140 pont

 

 

 

Melléklet II.

Segítő adatlapok a pályázat benyújtásához

/Összesítő lap, mely nem pótolja az eredeti dokumentumok csatolandó másolatait/

 

1.Kategória 

 

Családi összes jövedelem 1 főre eső része (nettó Ft.)

 

Tanulmányi átlag 2018-2019 tanév 1. félévében

 

 

 

 

 

Tantárgy, sport- vagy művészeti ág neve

Verseny típusa

Helyezés

Szaktanár, edző, művészeti vezető aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kategória

 

Családi összes jövedelem 1 főre eső része (nettó Ft.)

 

Egyetem, kar, szak neve

 

Felvételi ponthatár adott szakra 2019-ben*

 

Felvételin elért pontszám *

 

Tanulmányi átlag 2018-2019 tanév 2. félévében **

 

 1. C típusú közép vagy felsőfokú nyelvvizsga

 

 1. C típusú közép vagy felsőfokú nyelvvizsga

 

 

 

Tantárgy, sport- vagy művészeti ág neve

Verseny típusa

Helyezés

Szaktanár, edző, művészeti vezető aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • *  csak a pályázati évében felvételt nyert hallgatók töltik
 • ** csak a korábbi évben felvételt nyert hallgatók töltik ki.  

Miskolc,  2019. május 27.

 

 

Pelczné dr Gáll lIldikó                                                                                  dr Szitárcsik Anna

az Egyesület elnöke                                                                                      az Egyesület titkára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.