Miskolci Gráciák Egyesülete

Akik napfényt hoznak mások életébe,
maguk sem bújhatnak el a sugarak elől. (J.M.Barrie)

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ EGYSZERI TEHETSÉGGONDOZÓ ösztöndíj jellegű ADOMÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ - 2015-05-29

A Miskolci Gráciák Egyesület (3525 Miskolc, Mátyás király u. 13. IV/2.) tehetséggondozó ösztöndíj jellegű adomány programot hirdet, amelynek célja Miskolcon, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élő és tanuló, szociálisan rászoruló, tehetséges fiatalok tanulmányainak támogatása.

A Miskolci Gráciák Tehetséggondozó Ösztöndíja

 

 

 1. A támogatás célja és háttere

 

A Miskolci Gráciák Egyesület (3525 Miskolc, Mátyás király u. 13. IV/2.) tehetséggondozó ösztöndíj jellegű adomány programot hirdet, amelynek célja Miskolcon, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élő és tanuló, szociálisan rászoruló, tehetséges fiatalok tanulmányainak támogatását szolgáló adomány, pályázaton való részvételt követően történő odaítélése. 

 

 1. Pályázók köre

 

A pályázatot azok

 • a 10-18 életév közötti, középfokú oktatásban részesülő, tehetséges és Miskolc területén bejelentett lakcímmel rendelkező tanulók;

valamint,

 • a 18-26 életév közötti, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében bejelentett lakcímmel rendelkező, a Miskolci Egyetem államilag támogatott vagy önköltséges, teljes idejű felsőfokú szakképzésében, alapképzésében, egységes, osztatlan képzésében részt vevő hallgatói

 

nyújthatják be, akik családjának az egy főre jutó havi jövedelme a mindenkori nettó minimálbér összegét nem haladja meg, vagy annál kevesebb, és a támogatásra rossz szociális helyzetük miatt fokozottan rászorulnak.

 

 1. A pályázás módja

 

A pályázaton történő részvételhez a miskolcigraciak@gmail.com e-mailcímre kell egy jelentkezési szándékigényt elküldeni, ahonnan a formanyomtatványokat és a további információkat a jelentkező válasz e-mailben megkapja.

Az információk a www.miskolcigraciak.hu honlapon is elérhetőek.

 

 1. A pályázattal elnyerhető támogatás

 

Az ösztöndíj jellegű adomány egyszeri jellegű, de több részletben kerül kiutalásra, amelyből 3-3 pályázó részesülhet.

Középiskolai tanulók esetében 15.000.- Ft/hó/fő összegben, míg felsőfokú tanulmányaikat végző hallgatók tekintetében 30.000.- Ft/hó/fő összegben ítélhető meg. A pályázat során elnyert ösztöndíj jellegű adomány kerül teljesítésre a 2015/2016-os tanév teljes időtartama alatt, havonta egyenlő részletben.

 

A támogatás időtartama 2015. szeptember - 2016. június.

 

5. Támogatást kizáró okok

 • A pályázó nem rendelkezik aktív középiskolai, hallgatói jogviszonnyal.
 • A pályázó a pályázati dokumentációban tett nyilatkozata ellenére nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatott.
 • A pályázó hiányosan adta le pályázati anyagát
 • A pályázó a kiutalást követően nem, vagy nem megfelelően igazolta a megítélt ösztöndíj felhasználását.

Amennyiben a fenti okok közül bármelyik teljesül, a pályázatot az elbírálásból ki kell zárni.

6. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók

6.1.     Pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények

A pályázat az alábbi fő részekből áll:

 • Formanyomtatvány tehetséggondozó rendkívüli ösztöndíj jellegű

    adomány igényléséhez

 • A 6.3. pontban részletezett, szükséges igazolások

 

6.2.     Információk az igényelhető támogatásokkal kapcsolatban

1. A Középiskolai tanulmányait folytató diák vállalja, hogy

 • Miskolc területén bejelentett lakcímmel rendelkezik
 • középiskolai tanulmányait miskolci intézményben folytatja
 • életkora a pályázati feltételeknek megfelelően 10-19 éves kor között van,
 • családjának egy főre jutó havi jövedelme a mindenkori nettó minimálbér, vagy annál kevesebb,
 • Iskolai előmenetelét igazolja (osztályfőnök ajánlása, jellemzése és az utolsó bizonyítvány másolata, amelynek számtani átlaga minimum 4.0)
 • többlet pontot jelen, ha a pályázó valamely idegen nyelvi, művészeti, informatikai vagy egyéb területen kimagasló eredményeket ért el, vagy szerzett meg, amelyet a tanítója ajánlólevelével és /vagy egyéb dokumentummal (pl. versenyeken elért eredményekről szóló oklevelek) igazolja.

2. Felsőfokú tanulmányait folytató hallgató vállalja, hogy

 • Borsod-Abaúj-Zemplén megyében bejelentett lakcímmel rendelkezik,
 • a Miskolci Egyetemen vagy annak tagintézményében tanul az első diploma megszerzése érdekében
 • A pályázó életkora 18 - 26 év között van
 • családjának egy főre jutó havi jövedelme a mindenkori nettó minimálbér, vagy annál kevesebb,
 • Az adott oktatási intézménynél a felvételhez szükséges releváns ponthatárt 5%-al meghaladó teljesítményt követő felvétel igazolásaamennyiben nem 2015. évben nyert felvételt, a leckekönyv másolata)
 • Legalább 1 komplex, középfokú nyelvvizsga megléte.
 • Bemutatkozó és motivációs levél a választott hivatással/szakmával kapcsolatban, maximum két oldal terjedelemben, amelynek címe „Hogy látom magam 10 év múlva?”
 • Extra pontok az értékelés során: igazolt különleges képesség/tehetség, mely az általános műveltséggel, humánus érzékkel vagy alkotó készséggel kapcsolatos

 

6.3.     A pályázathoz szükséges igazolások

A pályázathoz csatolandó igazolások:

 • személyi igazolvány, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolata
 • lakóhely szerint illetékes, helyi népesség-nyilvántartó iroda (illetékes jegyző) által kiadott, 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy hány fő él életvitelszerűen egy háztartásban
 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott, 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők tekintetében
 • abban az esetben, ha a pályázó, vagy a pályázóval együtt élők munkavállalók, a munkáltató által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolás a jövedelemről
 • ha a pályázó, vagy a pályázóval egy háztartásban élő személyek regisztrált / nem regisztrált munkanélküliek, a Munkaügyi Központ által kiadott igazolás, amely 30 napnál régebbi nem lehet
 • tanulói/ hallgató jogviszony igazolás attól a középiskolai/egyetemi oktatási intézménytől, amelyben a pályázó tanulmányait folytatja
 • ha a pályázó középiskolai tanuló, a pályázat benyújtását megelőző tanév féléves, és év végi bizonyítványának másolata
 • ha a pályázó egyetemi hallgató, a megszerzett nyelvvizsga bizonyítvány, valamint leckekönyv fénymásolata
 • egyéb kiemelkedő tevékenység folytatása esetén a témavezető, vagy konzulens ajánló levele

 

7. Pályázatok elbírálása

7.1. Beadás, beérkezés

A pályázat leadásának határideje 2015. augusztus 15. A pályázat a leadás határidejét követő 15 napon belül elbírálásra kerül, melyet az egyesület tagjai alapszabályuknak megfelelően végeznek.

 

7.2. Elbírálás

Az elbírálás során érvényesítendő fő szempontok a pályázó szociális helyzete, valamint tanulmányi eredménye, és egyéb kiemelkedő munkája.A nem megfelelően kitöltött, hiányos, valamint valótlan adatokat tartalmazó pályázat illetve igazolások a pályázati elbírálás során kizárásra kerülnek.

 

7.3. Döntés

A Miskolci Gráciák Egyesület a pályázati időszak lezárását követően haladéktalanul intézkedik a pályázatok elbírálásáról a megadott határidőn belül, és kategóriánként kiválasztja azt a 3-3 pályázót, akik a pályázati feltételeknek maximálisan megfelelnek. Az egyesület a döntést honlapján, jól látható módon, az elbírálást követő első munkanapon közzéteszi.

 

PÁLYÁZAT BEADÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

 

MGTG összefogó adatlap

 

 

 

Miskolc, 2015. május 29.

 

 

                                                                       Pelczné Dr. Gáll Ildikó

 Miskolci Gráciák Egyesület elnöke