Miskolci Gráciák Egyesülete

Akik napfényt hoznak mások életébe,
maguk sem bújhatnak el a sugarak elől. (J.M.Barrie)

Pályázat 2016 - 2016-06-23

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ EGYSZERI TEHETSÉGGONDOZÓ ösztöndíj jellegű ADOMÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ 2016 évben.

1. A támogatás célja és háttere

A Miskolci Gráciák Egyesület (3525 Miskolc, Mátyás király u. 13. IV/2.) tehetséggondozó ösztöndíj jellegű adomány programot hirdet, amelynek célja Miskolcon, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élő és tanuló, szociálisan rászoruló, tehetséges fiatalok tanulmányainak támogatását szolgáló adomány, pályázaton való részvételt követően történő odaítélése. 

A beérkezett kérelmekről a pályázati időszak utolsó napját követő 30 napon belül dönt a kiiró és a kifizetésről a döntést követő 8 munkanapon belül intézkedik.

 

2. Pályázók köre

A pályázatot azok

 • a 10-18 életév közötti, középfokú oktatásban részesülő, tehetséges és Miskolc területén bejelentett lakcímmel rendelkező tanulók;

valamint

 • a 18-26 életév  közötti, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében bejelentett lakcímmel rendelkező, a Miskolci Egyetem államilag támogatott vagy önköltséges, teljes idejű felsőfokú szakképzésében, alapképzésében, egységes, osztatlan képzésében részt vevő hallgatói nyújthatnak be

Mindkét korcsoportba elvárt :  a családban  az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori nettó minimálbér összegét nem haladja meg, vagy annál kevesebb, és a támogatásra rossz szociális helyzetük miatt fokozottan rászorulnak.

A 2015/2016-os tanévben sikeresen pályázók is pályázhatnak.

3. A pályázás módja

A pályázaton történő részvételhez formanyomtatványt kell kitölteni, amelyhez a kiírásban szereplő megfelelő igazolásokat is csatolni kell. A formanyomtatvány az egyesület kapcsolattartójától kérhető, illetve az egyesület honlapjáról az alábbi címről letölthető www.miskolcigraciak.hu. A pályázatokat miskolcigraciak@gmail.com mail címre kell beküldeni.

 

4. A pályázattal elnyerhető támogatás

A támogatás formája: tehetséggondozó rendkívüli ösztöndíj jellegű adomány.

Az adomány egyszeri jellegű, de több részletben kerül kiutalásra. A pályázat keretében összesen 4-3 pályázó gyermek/ifjú számára juttatható ösztöndíj jellegű adomány, amely középiskolai tanulók esetében 15.000.- Ft/hó/fő összegben, míg felsőfokú tanulmányaikat végző hallgatók tekintetében 30.000.- Ft/hó/fő összegben ítélhető meg. A pályázat során elnyert támogatás banki átutalással teljesíthető, a 2016/2017.-es tanév teljes időtartama alatt, havonta egyenlő részletben.

A támogatás időtartama 2016. szeptember - 2017. június.

A támogatás felhasználható iskolaszerek, könyvek, közétkeztetés, különórák (zene, nyelv, sport) rendszeres finanszírozására.

 

5. Támogatást kizáró okok

 • A pályázó nem rendelkezik aktív középiskolai, hallgatói jogviszonnyal.
 • A pályázó a pályázati dokumentációban tett nyilatkozata ellenére nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatott.
 • A pályázó hiányosan adta le pályázati anyagát
 • A pályázó a kiutalást követően nem, vagy nem megfelelően igazolta a megítélt ösztöndíj felhasználását.

Amennyiben a fenti okok közül bármelyik teljesül, a pályázatot az elbírálásból ki kell zárni.

6. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók

6.1.     Pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények

A pályázat az alábbi fő részekből áll:

 • Formanyomtatvány tehetséggondozó rendkívüli ösztöndíj jellegű

    adomány igényléséhez

 • A 6.3. pontban részletezett, szükséges igazolások

 

6.2.     Információk az igényelhető támogatásokkal kapcsolatban

1. A Középiskolai tanulmányait folytató diák vállalja, hogy

 • Miskolc területén bejelentett lakcímmel rendelkezik
 • középiskolai tanulmányait miskolci intézményben folytatja
 • életkora a pályázati feltételeknek megfelelően 10-19 éves kor között van,
 • családjának egy főre jutó havi jövedelme a mindenkori nettó minimálbér, vagy annál kevesebb,
 • Iskolai előmenetelét igazolja (osztályfőnök ajánlása, jellemzése és az utolsó bizonyítvány másolata, amelynek számtani átlaga minimum 4.0)
 • többlet pontot jelen, ha a pályázó valamely idegen nyelvi, művészeti, informatikai vagy egyéb területen kimagasló eredményeket ért el, vagy szerzett meg, amelyet a tanítója ajánlólevelével és /vagy egyéb dokumentummal (pl. versenyeken elért eredményekről szóló oklevelek) igazolja.

2. Felsőfokú tanulmányait folytató hallgató vállalja, hogy

 • Borsod-Abaúj-Zemplén megyében bejelentett lakcímmel rendelkezik,
 • a Miskolci Egyetemen vagy annak tagintézményében tanul az első diploma megszerzése érdekében
 • A pályázó életkora 18 - 26 év között van
 • családjának egy főre jutó havi jövedelme a mindenkori nettó minimálbér, vagy annál kevesebb,
 • Az adott oktatási intézménynél a felvételhez szükséges releváns ponthatárt 5%-al meghaladó teljesítményt követő felvétel igazolása (amennyiben nem 2016. évben nyert felvételt, a leckekönyv másolata)
 • Legalább 1 komplex, középfokú nyelvvizsga megléte.
 • Bemutatkozó és motivációs levél a választott hivatással/szakmával kapcsolatban, maximum két oldal terjedelemben, amelynek címe „Hogy látom magam 10 év múlva?”
 • Extra pontok az értékelés során: igazolt különleges képesség/tehetség, mely az általános műveltséggel, humánus érzékkel vagy alkotó készséggel kapcsolatos

 

6.3.     A pályázathoz szükséges igazolások

A pályázathoz csatolandó igazolások:

 • személyi igazolvány, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolata
 • lakóhely szerint illetékes, helyi népesség-nyilvántartó iroda (illetékes jegyző) által kiadott, 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy hány fő él életvitelszerűen egy háztartásban
 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott, 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők tekintetében
 • abban az esetben, ha a pályázó, vagy a pályázóval együtt élők munkavállalók, a munkáltató által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolás a jövedelemről
 • ha a pályázó, vagy a pályázóval egy háztartásban élő személyek regisztrált / nem regisztrált munkanélküliek, a Munkaügyi Központ által kiadott igazolás, amely 30 napnál régebbi nem lehet
 • tanulói/ hallgató jogviszony igazolás attól a középiskolai/egyetemi oktatási intézménytől, amelyben a pályázó tanulmányait folytatja
 • ha a pályázó középiskolai tanuló, a pályázat benyújtását megelőző tanév féléves, és év végi bizonyítványának másolata
 • ha a pályázó egyetemi hallgató, a megszerzett nyelvvizsga bizonyítvány, valamint leckekönyv fénymásolata
 • egyéb kiemelkedő tevékenység folytatása esetén a témavezető, vagy konzulens ajánló levele

 

7. lyázatok elbírálása

7.1. Beadás, beérkezés

A pályázat leadásának határideje 2016. augusztus 30. A pályázat a leadás határidejét követő 30 napon belül elbírálásra kerül, melyet az egyesület tagjai alapszabályuknak megfelelően végeznek.

 

7.2. Elbírálás

Az elbírálás során érvényesítendő fő szempontok a pályázó szociális helyzete, valamint tanulmányi eredménye, és egyéb kiemelkedő munkája. A nem megfelelően kitöltött, hiányos, valamint valótlan adatokat tartalmazó pályázat illetve igazolások a pályázati elbírálás során kizárásra kerülnek.

 

7.3. Döntés

A Miskolci Gráciák Egyesület a pályázati időszak lezárását követően haladéktalanul intézkedik a pályázatok elbírálásáról a megadott határidőn belül, és kategóriánként kiválasztja azt a 4-3 pályázót, akik a pályázati feltételeknek maximálisan megfelelnek. Az egyesület a döntést honlapján, jól látható módon, az elbírálást követő első munkanapon közzéteszi.

7.4. Szerződéskötés.

A sikeresen pályázók 2016.október első hetében  személyesen (fiatalkorúak szülővel) vehetik át a szerződést a honlapon meghirdetett helyen és időben, ahol a személyes havi kapcsolattartás érdekében találkoznak a Grácia mentorukkal.

 

A pályázati adatlapot innen tudja letölteni:

Pályázati adatlap letöltése